Trần Văn Anh
02/01/2019

Trần Văn Anh

Tôi đã mua và sử dụng những sản phẩm của Gốm Làng Bát Tràng, thật sự rất tuyệt vời.